Fuel Cell – Cơ bản Pin nhiên liệu

Bài viết này là một phần 1 of 3 trong series Fuel Cell - Pin nhiên liệu

Fuel Cell – Pin nhiên liệu sử dụng năng lượng hóa học của hydro hoặc các nhiên liệu khác để sản xuất điện sạch và hiệu quả. Nếu hydro là nhiên liệu, thì sản phẩm duy nhất là điện, nước và nhiệt. Pin nhiên liệu là duy nhất về sự đa dạng của các ứng […]

Fuel Cell – Các loại công nghệ pin nhiên liệu

Bài viết này là một phần 2 of 3 trong series Fuel Cell - Pin nhiên liệu

EnterKnow: Fuel Cell – Pin nhiên liệu được phân loại chủ yếu theo loại chất điện phân mà chúng sử dụng. Sự phân loại này xác định loại phản ứng điện hóa diễn ra trong pin, loại chất xúc tác cần thiết, phạm vi nhiệt độ mà pin hoạt động, nhiên liệu cần thiết và […]

Pin nhiên liệu màng điện phân polymer (PEMFC)

Bài viết này là một phần 3 of 3 trong series Fuel Cell - Pin nhiên liệu

Pin nhiên liệu màng trao đổi proton (Proton-exchange Membrane Fuel Cells – PEMFC), còn được gọi là pin nhiên liệu màng điện phân polymer (Polymer Electrolyte Membrane – PEM), là một loại pin nhiên liệu đang được phát triển chủ yếu cho các ứng dụng vận chuyển, cũng như cho các ứng dụng pin nhiên […]